[[ Read Epub ]] õ Mali bogowie 2. Jak umierają Polacy ì eBook or Kindle ePUB free

[[ Read Epub ]] Ë Mali bogowie 2. Jak umierają Polacy õ W poprzedniej, g o nej ksi ce Mali bogowie nominacja do nagrody Bestseller Empiku autor zatrudni si w szpitalu jako sanitariusz Tym razem je dzi z pogotowiem do dramatycznych przypadk w i bra udzia w dy urze na SOR Po rozmowach z dziesi tkami lekarzy i ratownik w medycznych nie mo na mie w tpliwo ci polski system opieki medycznej to katastrofa Rewelacyjna ksi ka Ale wstrz saj ca To druga pozycja po kt rej zastanawiam si , jak to wszystko ma normalnie funkcjonowa przy obecnym stanie Nie ma szans na normalne leczenie je li system nie ulegnie zmianie atanie etat w, kt re nagminne ma miejsce jest kosztem nie tylko zdrowia lekarza, ale te zdrowia pacjent w Pora aj ca ksi ka, kt r ka dy powinien przeczyta KA DY Dla nich to traumatyczne, tragiczne wydarzenie Dla nas Kolejny wyjazd Widzieli my to setki razy i jeszcze setki razy zobaczymy I troch mi smutno, i troch strasznie po lekturze drugiej cz ci. Jest pewien suchar, kt ry kr y po uczelniach medycznych i generalnie rzecz bior c rodowisku Jest kr tkiCzym si r ni ratownik medyczny od balkonu Balkon utrzyma czteroosobow rodzin.Jak jest kr tki, tak jest prawdziwy To samo mo na powiedzie o nowym dziele Paw a Reszki, czyli kontynuacji Ma ych bog w Kto , kto ocenia t ksi k jako nieobiektywn nie ma poj cia o warunkach w jakich przysz o chorowa rodakom W sumie to szcz cie nie zetkn si z systemem, bo Pawe Reszka m g napisa Jest pewien suchar, kt ry kr y po uczelniach medycznych i generalnie rzecz bior c rodowisku Jest kr tkiCzym si r ni ratownik medyczny od balkonu Balkon utrzyma czteroosobow rodzin.Jak jest kr tki, tak jest prawdziwy To samo mo na powiedzie o nowym dziele Paw a Reszki, czyli kontynuacji Ma ych bog w Kto , kto ocenia t ksi k jako nieobiektywn nie ma poj cia o warunkach w jakich przysz o chorowa rodakom W sumie to szcz cie nie zetkn si z systemem, bo Pawe Reszka m g napisa wiele wi cej i te by przy tym nie sk ama Ja przytakn z uznaniem, kto inny z niedowierzaniem, a system trwa 4,5 gwiazdekCzyta am pierwsz cz Ma ych Bog w jaki czas temu i nie do ko ca mi ta ksi ka podesz a, co nie znaczy, e mi si nie podoba a Kiedy tylko zobaczy am, e pojawi a si druga cz , do tego z takim podtytu em, wiedzia am, e musz j przeczyta No i przeczyta am I co Kurcze Przera aj ce Og lnie ksi ka jest znacznie lepsza ni pierwsza cz Jest bardziej sp jna i ma flow Jest podzielona na rozdzia y, kt re opowiadaj jak histori Autor i tutaj zbiera informacje z pierw 4,5 gwiazdekCzyta am pierwsz cz Ma ych Bog w jaki czas temu i nie do ko ca mi ta ksi ka podesz a, co nie znaczy, e mi si nie podoba a Kiedy tylko zobaczy am, e pojawi a si druga cz , do tego z takim podtytu em, wiedzia am, e musz j przeczyta No i przeczyta am I co Kurcze Przera aj ce Og lnie ksi ka jest znacznie lepsza ni pierwsza cz Jest bardziej sp jna i ma flow Jest podzielona na rozdzia y, kt re opowiadaj jak histori Autor i tutaj zbiera informacje z pierwszej r ki, je d c z ekip karetki i obserwuj c prac SOR u Jest w centrum wydarze , a nie obok, jak wcze niej Mo e w a nie to sprawi o, e ksi ka jest bardziej soczysta , ma wi ksz moc I uderza po bie Historie opowiedziane w MB2 nie s niczym nadzwyczajnym, ot historie jakie co chwil pojawiaj si w mediach wypadki, awantury, samob jstwa Ale w tym wszystkim nadzwyczajne s emocje os b, kt re nios pomoc Wbrew temu, co my li cz spo ecze stwa, ratownicy, lekarze i piel gniarki te czuj To nie jest tylko praca, kt r mo na p niej zostawi i p j do domu To nie historie pacjent w cz sto roszczeniowych i pod ych s w tej ksi ce przera aj ce, ale historie personelu medycznego, kt ry jest le op acany, przepracowany, nie zawsze ma pod r k odpowiedni sprz t i leki Przera aj ce jest jak bardzo rz d nie dba o s u b zdrowia, kt ra ma przecie ratowa ycie obywateli tego dzikiego kraju W a nie dlatego ta ksi ka przera a i boli bo pokazuje dok adnie, jak to nie powinno wygl da Polecam ka demu, a szczeg lnie tym idiot , kt rzy wzywaj pogotowie do palca zaci tego papierem