!FREE E-PUB ⚇ Zwyczajne pakistańskie życie ♘ PDF or E-pub free

!FREE E-PUB ♃ Zwyczajne pakistańskie życie ☹ To ksi ka o moim yciu w Karaczi najwi kszym mie cie Pakistanu Nie ma w niej wielkich wydarze , orientalnych dramat w, wstrz saj cych historii z ka asznikowem w roli g wnej To gar wra e z kilku lat, gdy lubne b yszcz ce ciuchy zawis y w szafie, a henna na r kach wyblak a Moja decyzja ju nie jest tematem rozm w dla rodzin i znajomych Z egzotycznych rekwizyt w najcz ciej u ywam dupatty i wa ka do roti, cho bro palna, z kt r Pakistan cz sto si kojarzy, to wa ny kontekst ycia wszystkich karacziwali mieszka c w Karaczi Pisz wi c o codzienno ci co jemy, jak si ubieramy, jak wygl da dom i jak si w nim yje Jakie jest nasze podw rko i ulica, jak do wiadczam miasta i jego wspania ych okolic prowincji Sindh Gdzie si leczymy, kogo spotykam, czego si boj i co mnie urzek o Jak wi tuj muzu manie i jak z wi kszo ci sta am si mniejszo ci Wszystko, co mnie otacza, by o na pocz tku tak dziwne, obce i r ne od tego, w czym wyros am, e by am pewna, e tu nie da si y Napisz koniecznie, e musia a mie mocn wiar , eby porzuci sw j kraj i zamieszka tutaj dopowiada kolega Wi kszo ludzi wybiera odwrotn trasMia am du o szcz ciaU pocz tk w i w tle wszystkiego, o czym pisz , jest i wiara, i mi o , kt ra naprawd przenosi g ry, skoro przenios a mnie do Pakistanu Pokocha am te Karaczi, kt rego bez Wasima nigdy nie wybra abym na przeprowadzk Karaczi fascynuje, przera a, m czy M wi si czasem, e jest nieludzkie Dla mnie jest przejmuj co prawdziwe I uzale nia Ju zawsze b d z Karaczi Gdy opuszczam to miasto, t skni okrutnie ycie w Pakistanie przypomina mi gr w ciuciubabk Wydaje mi si , e ju prawie go mam, prawie rozumiem i mog by czego pewna, a on mi ucieka Dlatego nigdy nie jest nudno Nie jest to ksi ka zwyczajna, pomimo sugestii wynikaj cych z tytu u Czyta si j z atwo ci i z t sam atwo ci odczuwa Opisy ycia w Pakistanie w ZP otwieraj przed czytelnikiem drzwi do wiata innego ni tego opisywanego przez media Kolorowe ubrania, egzotyczne jedzenie i odniesienia do religii, kt ra nadal budzi strach nieznane przera a skontrastowane z ponurymi blokowiskami, strzelaninami i wybuchami przedstawiaj wiat, kt ry nie tylko przera a, ale i fascynuje Przewijaj ce si p Nie jest to ksi ka zwyczajna, pomimo sugestii wynikaj cych z tytu u Czyta si j z atwo ci i z t sam atwo ci odczuwa Opisy ycia w Pakistanie w ZP otwieraj przed czytelnikiem drzwi do wiata innego ni tego opisywanego przez media Kolorowe ubrania, egzotyczne jedzenie i odniesienia do religii, kt ra nadal budzi strach nieznane przera a skontrastowane z ponurymi blokowiskami, strzelaninami i wybuchami przedstawiaj wiat, kt ry nie tylko przera a, ale i fascynuje Przewijaj ce si przez rozdzia y elementy Polsko ci, pobudzaj poczucie blisko ci z Poloni na emigracji Niesamowite opowie ci ludzi ,,wszelkiej ma ci poruszaj i jednocze nie wzmacniaj ducha walki w wiecie, kt ry p dzi, zbieraj c ofiary segregacji rasowej, religijnej lub p ciowej Z drugiej strony, powt rzenia niekt rych w tk w mog ostraszy Nie warto si jednak zra a Mo e jest to celowy zabieg autorki, by u atwi nam utrwalenie informacji Ksi ka pe na wszystkiego Mog poleci j pasjonatom kultury wschodu i laikom, kt rzy dopiero rozpoczynaj swoj przygod z pozyskiwaniem informacji na tematy zwi zane z t cze ci naszego wspania ego wiata