{Free} î Konfrontacje Ä eBook or E-pub free

{Free} ã Konfrontacje ß Tom prezentuje po raz pierwszy pe n korespondencj Czes awa Mi osza i Witolda Gombrowicza a tak e listy wymieniane w tym samym czasie przez noblist z Rit Gombrowicz Ksi ka pomy lana jest jako portret podw jny, listy pisarzy s zatem uzupe nione o teksty, kt re ich autorzy wzajemnie o sobie pisali, m polemiki z am w paryskiej Kultury , Dziennika Gombrowicza a tak e listy kierowane do innych adresat w rzucaj ce wiat o na ich wzajemne relacje