.Epub ♒ Kokular Kitabı ♌ eBooks or Kindle ePUB free

Normalde ak lda tutulmas kolay olmayan o u bilgiyi yle g zel hik yele tirerek anlatm ki haf zada yer a lmamas m mk n de il Olduk a rahat okumas olan, kokuyla ilgili kimi zaman beni hayrete d ren bilgilerin topland ok renkli bir kitap olmu. Bir inceleme kitab oldu una inanamayaca n z kadar e lenceli bir slupla yaz lm kitap Bol bol notlar alarak okudum Proust etkisinden tutun da, ya l l n kokusuna kadar o kadar ilgin bilgilerle dolu ki kitap bitince istemsizce koku fark ndal n z art yor Vedat Ozan n eme ine sa l k di er kitaplar n da sindire sindire okumak i in sab rs zlan yorum. Hi bilmedi im iki hastal rendim kakosmia k t koku ve anosmia koku duyusu kayb ama otizm ile koku aras ndaki ok merak etti im ili kiyi bulamad m koku alma duygusu geli memi ocuklar n otizm riski ta d klar na dair bir iddia var bir di eri zeki ocuklar n koku alma yetene i ok olurmu. Vedat Ozan n Kokular Kitab , ba lang c ndan sonuna kadar ilgiyle okunan, s k c olabilecek teknik konular , ak c bir dille okunur hale getiren, her b l m nde yeni bilgiler i eren keyifli bir kitap ok zengin bir literat r listesinin yan nda, dizin arac l yla tekrar tekrar d n p bakabilece iniz bir ba vuru kitab da olmu Tarih, k lt r, mitoloji, kimya, politika, psikoloji, ekonomi, g ndelik hayat ile ilgilenenlere nerilir Anlat m dili olarak son zamanlarda okudugun en iyi kitap.. ok emek harcanm , ok samimi bir dille yaz lm ayr ca sadece koku de il pek ok konuda ilgin bilgiler veren, keyif alarak ve merakla okudu um bir ba ucu kitab Te ekk rler Vedat Ozan ve eme i ge enler. .Epub ⚐ Kokular Kitabı ♌ Koku denince, T rkiye de akla ilk gelen isim Vedat Ozan lk kitab ve uzun soluklu al mas n n ilk cildi Kokular Kitab nda meselenin hemen her cephesini ku at yor mitoloji, k lt rel tarih, kimya, ekonomi politik, psikoloji, edebiyat, g ndelik hayatBu kitab okuduktan sonra bir bebe i severken, do algaz faturan z yat r rken, ba n z n zerinden bir g vercin s r s ge erken, al veri yaparken, ans z n nostaljiye kap ld n zda, kendinizi kar cinsi etkilemeye al rken yakalad n zda, hatta asans re bindi inizde, art k ba ka a r mlarla d nmeye ba layacaks n zKokular Kitab n d n p d n p okuyacaks n z burnunuzda t tecek Ama hepsi bu de il, merak etmeyin Daha cilt s ras n bekliyor bunun parf m var, k lt rel tarihi var, lezzet boyutu var Annemizin karn ndayken ba layan koku yla maceram z n ayr nt l hik yesi, yine orada ba layan lezzet le tamamlanacak nsan n gizli pusulas burnun, dolay s yla koku nun akla gelen, gelmeyen neredeyse her eyimize sirayet eden d nyas na ho geldiniz Okuma degil, seyahat gibiydi cok dolu dolu bir icerik, sikmayan bir anlatim, meraklisi kacirmasin Ufak hikayelerle bezenmi , harika bilgilerle dolu bir kitap. ..