!Download Book ☪ Prześniona rewolucja ♶ PDF or E-pub free

!Download Book ⚇ Prześniona rewolucja ☩ W Polsce w latach dokona a si rewolucja spo eczna Okrutna, brutalna, narzucona z zewn trz, ale jednak rewolucja Ta rewolucja nies ychanie g boko przeora a tkank polskiego spo ecze stwa, tworz c warunki do dzisiejszej ekspansji klasy redniej, czyli mieszcza stwa, do najg bszej by mo e od wiek w zmiany mentalno ci Polak w odej cia od mentalno ci okre lonej przez wie i folwark ku tej zdeterminowanej przez miasto i miejski spos b ycia Ta rewolucja pozostaje jednak nieobecna w wiadomo ci spo ecznej To ksi ka o wydarzeniach, kt re nas ukszta towa y, a o kt rych wolimy nie pami ta Filozof bada nasz zbiorow amnezj , poddaj c psychoanalizie traumy najnowszej historii okupacj z Zachodu i rewolucj ze Wschodu, zag ad yd w i likwidacj ziemia stwa, wyparte winy i nieopowiedziane krzywdy Prze niona rewolucja to rzadkie w polskiej humanistyce po czenie g bokiego namys u nad kultur i literatur z trze w analiz kwestii politycznych i ekonomicznych mocna lektura, kt ra ka e na nowo przemy le polsk dusz Andrzej Leder wyja nia, dlaczego polska klasa rednia poroku tak polubi a sushi i jaki to ma zwi zek z Zag ad i komunizmemAgnieszka Graff Andrzej Lederfilozof kultury Studiowa medycyn i filozofi Kieruje Zespo em Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN Autor ksi ek Przemiana mit w, czyli ycie w epoce schy ku Zbi r esej wNie wiadomo jako pustkaNauka Freuda w epoce Sein und Zeit Od d u szego czasu zajmuj si wp ywaniem na decyzje innych ludzi Od pewnego czasu pomagam w tym wp ywie tak e innym Z tego powodu musz odbywa du e ilo ci studi w na temat ludzi na kt rych staram si wp yn Ksi k Andrzeja Ledera zamykam pewien rozdzia tych studi w Wi d on przez analityczn socjologi Diagnoza spo eczna, E konsument w europie, Polski konsument typologia, zachowania , analiz narracji i mit w, kt re my limy sami o sobie No dno po prostu jest Polska oraz r nego rod Od d u szego czasu zajmuj si wp ywaniem na decyzje innych ludzi Od pewnego czasu pomagam w tym wp ywie tak e innym Z tego powodu musz odbywa du e ilo ci studi w na temat ludzi na kt rych staram si wp yn Ksi k Andrzeja Ledera zamykam pewien rozdzia tych studi w Wi d on przez analityczn socjologi Diagnoza spo eczna, E konsument w europie, Polski konsument typologia, zachowania , analiz narracji i mit w, kt re my limy sami o sobie No dno po prostu jest Polska oraz r nego rodzaju komentarz do Polskiej hisotorii najnowszej Polactwo, Prze niona Rewolucja, Rzeczpospolita mi dzy l dem a morzem O wojnie i pokoju, Jako to b dzie Szcz cie Po Polsku oraz du o ksi ek Jacka Santorskiego Delikatnie m wi c nie s to atwe lektury, niemniej je li kto ma ochot zrozumie du o lepiej rodak w a przy okazji siebie to mocno pomagaj Ksi ka Ledera jest w tym zestawie istotn pozycj pomimo swoich wad Autor nie ukrywa swojej lewicowej perspektywy Nawet gdyby ukrywa to typowy dla postmodernist w j zyk zdradzi by go na drugiej stronie Jak na m j gust za du o tu te Hegla, i ka, Lacana Opinie takie jak to, e Lech Wa sa jest najwybitniejszym polskim politykiem patrz c tylko na XX i XXI wiek Dmowski, Pi sudzki, Kaczy ski, Tusk wydawaliby si lepszymi kandyadatami do tego miana czy , e Niemcy s odpowiedzialne za najwi ksz zapewne zbiorow zbrodni w historii autor zapomina o rewolucji kulturalnej Mao czy dokonaniach D yngis Chana.Przepracowanie tego co przeora o Polsk i jej struktur spo eczn przydaje si do umieszczenia analityki socjologicznej w kontek cie 200 stron postmodernistycznego j zyka wydaje si by spor cen ale zap aci em j z ch ci Ta ksi ka powinna by obowi zkow lektur ka dego polskiego intelektualisty Mam wiadomo , e to zdanie pisano ju wiele razy o ma o warto ciowych pozycjach, ale w tym przypadku jest to uzasadnione Autor konstruuje narracj organizuj c wydarzenia prze nionej rewolucji tj przej cia od porz dku feudalno redniowiecznego I i II RP zabory do tej prawie nowoczesno ci jak mamy w Polsce Porusza temat jak nazi ci zlikwidowali ydowskie mieszcza stwo, jak komuni ci zlikwidowali polskie ziemi Ta ksi ka powinna by obowi zkow lektur ka dego polskiego intelektualisty Mam wiadomo , e to zdanie pisano ju wiele razy o ma o warto ciowych pozycjach, ale w tym przypadku jest to uzasadnione Autor konstruuje narracj organizuj c wydarzenia prze nionej rewolucji tj przej cia od porz dku feudalno redniowiecznego I i II RP zabory do tej prawie nowoczesno ci jak mamy w Polsce Porusza temat jak nazi ci zlikwidowali ydowskie mieszcza stwo, jak komuni ci zlikwidowali polskie ziemia stwo Pisze o tym jak ch tnie Polacy przejmowali w asno po obu tych wymordowanych grupach spo ecznych Pisze o tym jak stalinizm zast pi imaginarium terrorem O tym jak lewica porzuci a wsp czesn Polsk ust puj c sojuszowi liberalizmu gospodarczego z Ko cio em Katolickim kt ry po wojnie z elementu arystokratycznego establishmentu staje si w zasadzie ch opski w sensie kadrowym Pisze o tym jak w IIIRP odradzaj ce si mieszcza stwo nie potrafi o wypracowa symboli znacz cych w sensie lacanowskim patrz deklaracja praw cz owieka po Rewolucji Francuskiej czy konstytucja USA po rewolucji ojc w za o ycieli w efekcie dzisiejsze mieszcza stwo w sensie autowyobra enia to ni to awansowane ch opstwo ni to cz tokijsko nowojorsko londy skich elit O tym jak szczytowym osi gni ciem Donalda Tuska by o nie r bmy polityki bo jego formacja mieszczan wywodz cych si ze zmian maj tkowych po latach 1953 56 nie potrafi a wypracowa poczucia misji przez co dzi 4 czerwca 1989 nie jest w adnym sensie symbolem znacz cym, ba na gruncie prze nionej rewolucji atwo kontestowa jego ugruntowanie Polecam, prawie ka da strona nadaje si na warto ciowy cytat Autor, z perspektywy swych profesji filozofa i psychoanalityka zarazem, snuje rozwa ania dotycz ce genezy kszta tu wsp czesnego spo ecze stwa Prowadzi czytelnik w od okresu pierwszej po owy XX wieku g wnie II wojny wiatowej przez czasy PRL a po wsp czesno Nie jest to lektura atwa Nie tylko ze wzgl du na j zyk Leder nie boi si czerpa z j zyka psychoanalizy lacanowskiej , ale tak e ze wzgl du na temat niekt rzy co gorliwsi patrioci okrzykn go pisarzem antypolskim Bez zb dnych Autor, z perspektywy swych profesji filozofa i psychoanalityka zarazem, snuje rozwa ania dotycz ce genezy kszta tu wsp czesnego spo ecze stwa Prowadzi czytelnik w od okresu pierwszej po owy XX wieku g wnie II wojny wiatowej przez czasy PRL a po wsp czesno Nie jest to lektura atwa Nie tylko ze wzgl du na j zyk Leder nie boi si czerpa z j zyka psychoanalizy lacanowskiej , ale tak e ze wzgl du na temat niekt rzy co gorliwsi patrioci okrzykn go pisarzem antypolskim Bez zb dnych zaokr gle i rozwodnie pokazuje obraz Polak w wraz z jego przewinami dotycz cymi yd w i samych Polak w Teoria psychoanalityczna umo liwia przy tym nabra do tego niezb dnego dystansu.My li Ledera s od wie aj ce i przynajmniej dla mnie odkrywcze Uderza precyzja i sp jno wywodu Bardzo polecam zainteresowanym tematyk filozofii, socjologii i psychologii oraz przede wszystkim historii Przesniona rewolucja means as much as Slept through revolution and is an attempt to explain the processes that took place in Poland after the Second World War that lead to creating the society and the nation, as it is today.Before the war, around 70% of Poland s inhabitants were peasants.Despite modern constitution and the awareness of the need to reform, the land reform has only been executed to a limited extend and the social relations in the country, based on the triangle, nobility, peasant Przesniona rewolucja means as much as Slept through revolution and is an attempt to explain the processes that took place in Poland after the Second World War that lead to creating the society and the nation, as it is today.Before the war, around 70% of Poland s inhabitants were peasants.Despite modern constitution and the awareness of the need to reform, the land reform has only been executed to a limited extend and the social relations in the country, based on the triangle, nobility, peasants, and Jews, have not changed a lot since the medieval, feudal times The peasant class was largely excluded from political life and there existed a fundamental conflict between the agrarian society and the ruling elites consisting mainly of gentry, officials, military and intellectuals The middle class consisted in vast majority of Jews.This social structure was completely eradicated during and after the WWII The German and Russian occupation followed by communism plowed through the nations social structures turning upside down, erasing and eliminating.Holocaust of the Jews created an empty space where the middle class once was, that was filled by a wave of new Polish bourgeoisie with peasant roots A considerable social advance for many, but not without feelings of guilt Communists after the war executed a ruthless land reform breaking a current dominance of the landed gentry and intelligentsia in the process.The eastern and central parts of Poland that used to be a core of Polishness, were taken over by Russia The massive displacement of the population from eastern soviet occupied areas to the west to the so called recovered lands that followed, broke even that symbolic continuum And lastly in order to satisfy Stalin s demands a forced industrialisation was taking place causing large migrations of people from the country into the cities, removing them from their familiar surrounding and the way of life.The emerging new society, fundamentally deprived of other ethnic groups, quite homogeneous and urbanized, freed from the traditionally dominant elites, found itself in kind of a symbolic emptiness Since none, or only small groups of Polish society could take responsibility for the revolutionary changes, the revolution itself was perceived as essentially carried out by a foreign hand That foreign revolution did not produce any new, common symbolic skeleton that could legitimize it Those that were available were the foreign ones, Russian nationalistic that the communists had with them and that the Poles failed to recognise and internalize.So a revolution took place since the old agrarian society was transformed into a modern capitalistic one, a lot of people profited and yet so many today are neither satisfied nor happy According to Andrzej Lieder s analysis all those years after the revolution Poland is still suffering from feelings that have their origins in pre war or even feudal conflicts that long since ceased to exist The unresolved feelings that a conscious revolution could have settled still linger like a ghost pain after an amputated body part, and large portions of the society are still angry.The foreign revolution failed to bring about the much needed satisfaction and the atavistic anger like a thorn or an obsolete organ remains in the nations body Those are the feelings that are today exploited by the populists that play it like a drum and since reason for that anger are not quite logical and rooted in the long gone past, they cannot be met or overbridged in any kind of logical way that Poland s new elites can device.This is not exactly an optimistic conclusion and the author does not offer a solution but for someone like me who had pondered the reasons to today s sharp conflicts this is a plausible explanation Jedna z bardzo niewielu ksi ek, kt re sprawi y, e na polsk kultur spojrza am inaczej Nagle wiele wydarze i ludzkich zachowa nabra o nowego sensu My l , e argumenty autora mo na przyj z pokor i zrozumieniem lub odrzuci i znienawidzi Warto wyrobi sobie w asny pogl d Bardzo, bardzo polecam. Ksi ka na pewno bardzo kontrowersyjna, ale zarazem nawo uj ca do g bszej refleksji nad stanem wsp czesnego spo ecze stwa polskiego Bardzo ciekawe spostrze enia Ledera stawiaj wydarzenia z ostatnich miesi cy w zupe nie innym wietle i pozwalaj spojrze na sytuacj polityczn z innej perspektywy Ja osobi cie teori o transpasywno ci i czerpaniu satysfakcji z cudzego niepowodzenia kupuj , przynajmniej na gruncie polskim, cho jak to w filozofii nie mo na jej poprze niezbitymi dowodami Pole Ksi ka na pewno bardzo kontrowersyjna, ale zarazem nawo uj ca do g bszej refleksji nad stanem wsp czesnego spo ecze stwa polskiego Bardzo ciekawe spostrze enia Ledera stawiaj wydarzenia z ostatnich miesi cy w zupe nie innym wietle i pozwalaj spojrze na sytuacj polityczn z innej perspektywy Ja osobi cie teori o transpasywno ci i czerpaniu satysfakcji z cudzego niepowodzenia kupuj , przynajmniej na gruncie polskim, cho jak to w filozofii nie mo na jej poprze niezbitymi dowodami Polecam ka demu, chc cemu dowiedzie si sk d pochodzi polecam ka dej Polce i ka demu Polakowi eby wreszcie zrozumie to, co od dawna intryguje w polskim spo ecze stwie sk d to zami owanie do domk w z kolumienkami i yczeniowe my lenie, e gdyby zn w by o jak dawniej czyli jak by powinno , to prawie ka dy mieszka by na wsi w domku z kolumienkami I dlaczego tak cz sto wychodzi nam, klasie redniej, s oma z but w C , rewolucji nie b dzie Ju by a A my my j przespali Dawno adna ksi ka nie wym czy a mnie tak jak Prze niona rewolucja Andrzeja Ledera.A jeszcze d u szy czas min od czasu bym po tak wymagaj cej lekturze, nie mia a poczucia, e by o warto.Czeka a na p ce i czeka a Ci g e odwo ania do niej w mojej ba ce sprawia y, e by a stoj cym na p ce wyrzutem sumienia.Zupe nie nies usznie jak si okaza o, bo w zasadzie ca e jej, bardzo m dre przes anie, pozna am jeszcze przed lektur Da si je, bowiem, jak si okaza o, stre ci w czterech pi ciu zd Dawno adna ksi ka nie wym czy a mnie tak jak Prze niona rewolucja Andrzeja Ledera.A jeszcze d u szy czas min od czasu bym po tak wymagaj cej lekturze, nie mia a poczucia, e by o warto.Czeka a na p ce i czeka a Ci g e odwo ania do niej w mojej ba ce sprawia y, e by a stoj cym na p ce wyrzutem sumienia.Zupe nie nies usznie jak si okaza o, bo w zasadzie ca e jej, bardzo m dre przes anie, pozna am jeszcze przed lektur Da si je, bowiem, jak si okaza o, stre ci w czterech pi ciu zdaniach, przytaczanych w dyskusjach, kt re toczy am i artyku ach, kt re czyta am Ale nie z tym wi e si m j najwi kszy problem z Prze nion rewolucjWr ci dawno zapomniany koszmar j zyk Spos b wyra ania si , kt ry pasuje tyko do akademickiej katedry, a i to tylko wtedy, gdy m wcy brakuje kompetencji Dziwi si , e nikt nie krytykuje j zyka profesora Ledera, czy to faktycznie tylko m j odosobniony problem 5 gwiazdek za tre 3 gwiazdki za j zyk Spodziewa em si pozycji bardziej socjologicznej, ni filozoficznej I st d te to nie jest recenzja Z tego typu ksi kami mo na polemizowa , a nie recenzowa.Tym niemniej To jest ksi ka WA NA.To jest rzecz, kt r TRZEBA przeczyta I o kt rej mo emy potem porozmawia