^FREE DOWNLOAD ↶ Angielski bez błędów. Jakie błędy popełniają Polacy i jak ich unikać? Poradnik ☂ PDF eBook or Kindle ePUB free

^FREE DOWNLOAD ⇜ Angielski bez błędów. Jakie błędy popełniają Polacy i jak ich unikać? Poradnik ↽ Praktyczny przewodnik po b dach, kt re najcz ciej pope niaj Polacy ucz cy si angielskiego, czyli nieocenione vademecum dla maturzyst w, student w, os b zdaj cych egzaminy Cambridge lub TOEFL, ale tak e dla t umaczy, lektor w i nauczycieliKa de z kilkuset u o onych alfabetycznie hase to om wienie jakiego problemu zwi zanego z pisowni , wymow , sk adni , stylem lub zastosowaniem oraz rady i wskaz wki, jak unikn b du i omin pu apki Dzi ki przejrzystemu uk adowi czytelnik atwo znajdzie tu niezb dne regu y i poprawne wzory Wzi te z ycia przyk ady, cz sto zabawne i zaskakuj ce, przyci gaj uwag najbardziej nawet zniech conych adept w Aktywno zapewnia tak e kaseta, przy pomocy kt rej mo na prze wiczy w a ciw wymow sprawiaj cych trudno ci s wDo napisania ksi ki zainspirowa a autora w asna praktyka dydaktyczna George Sliwa Brytyjczyk, pracownik Studium Doskonalenia J zykowego UJ od lat przygotowuje Polak w do egzamin w Cambridge adnego z tych b d w nie wymy li