[[ READ DOWNLOAD ]] ✗ Przyłbice i kaptury ↡ PDF eBook or Kindle ePUB free

[[ READ DOWNLOAD ]] ☠ Przyłbice i kaptury ↡ Zdradzi em powie kryminaln urzeczony mrokiem romantyzmu redniowiecza, mimo e przeczuwa em, jak ten romantyzm jest z udny stwarza go bowiem mg a oddalenia, a nie warunki ycia i post pki ludzi tamtych czas w Studia nad r d ami historycznymi potwierdzi y moje wra enie Owszem, by i romantyzm, tyle tylko, e znale go mo na jedynie w pie niach wagant w, rycerskich zwyczajach, w adoracji wybranych dam serca przez tych, kt rzy poza szukaniem przygody nic innego nie mieli do roboty Ale by te i twardy, wsp cze nie bezwzgl dny realizm Bo tylko warunki materialne uleg y zmianie, natomiast problemy bytowania pozosta y te same A wi c to, co stanowi tre tej ksi ki, walka wywiad w, by a r wnie za arta, bezwzgl dna i pe na podst p w Zamiast pistoletu by a jedynie kusza, zamiast mikrofonu pods uchowego szpara w oknie lub w drzwiach, a zamiast samochodu ko Ale cz owiek i jego poczynania pozosta y te same I w a nie ta blisko , ta aktualno tamtego sk oni a mnie do dokonania pr by przybli enia owych czas w czytelnikowi Stara em si zrobi to tak, aby znajduj c rozrywk znalaz r wnie i prawd historyczn