*DOWNLOAD EPUB ✘ English-Polish Translations of Science Fiction and Fantasy ⇲ Ebook or Kindle ePUB free

*DOWNLOAD EPUB ☘ English-Polish Translations of Science Fiction and Fantasy ⇝ Wed ug danych Biblioteki Narodowej, je li chodzi o czytelnictwo fikcji literackiej, fantastyka w Polsce ust puje tylko powie ciom kryminalno sensacyjnym oraz obyczajowo romansowym Warto u wiadomi sobie, e jest to w znacznej mierze literatura zagraniczna a wi c t umaczona albo pisana przez rodzimych autor w wychowanych i wzoruj cych si na t umaczonych na j zyk polski pozycjach Zar wno obecnie, jak i w pocz tkach popularno ci science fiction i fantasy w Polsce mo na zaobserwowa dominacj tw rczo ci przek adanej zw aszcza z j zyka angielskiego, na co wskazuj ju same zapo yczone nazwy tych dw ch gatunk w