@Download Book ⚢ Szósta klepka ä eBook or E-pub free

Fascinating how, after years, you can find a new meaning in a book you ve read lots of times before For example I know this wasn t the author s intention, judging by the lack of LGBTQIA representation in her books but it s so easy to read Cesia as bi She is in love with Hajduk, sure, but her fascination with Danka goes beyond friendship There are few quotes in the book that make it clear she s attracted to her as well In a different way than to Hajduk, but still.I think I m going to re r Fascinating how, after years, you can find a new meaning in a book you ve read lots of times before For example I know this wasn t the author s intention, judging by the lack of LGBTQIA representation in her books but it s so easy to read Cesia as bi She is in love with Hajduk, sure, but her fascination with Danka goes beyond friendship There are few quotes in the book that make it clear she s attracted to her as well In a different way than to Hajduk, but still.I think I m going to re read the whole Je ycjada series since the beginning, or at least my favourite books from it Nic tak nie pomaga na z e czasy, jak Je ycjada @Download Book ⚢ Szósta klepka ⚪ G wn bohaterk powie ci jest Celestyna ak, nastolatka, kt ra wci musi pokonywa przeciwno ci losu Na szcz cie wrodzone poczucie humoru pozwala jej skutecznie stawia czo o kolejnym wydarzeniom, kt rych nie brakuje zar wno w domu, jak i w szkole akowie prowadz dom otwarty, w kt rym zawsze dzieje si co ciekawego, g wnie za spraw znajomych prowadz cej bujne ycie towarzyskie studentki Julii Z kolei w szkole nauczyciel j zyka polskiego nakazuje Cesi zaopiekowa si kole ank z klasy, bujaj c w ob okach Danusi , i pom c jej poprawi fatalne oceny Mo e tym razem naprawd przeczytam Je ycjad. Jedna z moich ulubionych ksi ek, do kt rej zawsze wracam, ilekro nachodzi mnie jaka nieokre lona nostalgia By mo e ocena ma o obiektywna, ale wed ug mnie najlepsza ksi ka z serii Musierowicz i pierwsza, kt r przeczyta am , opowiadaj ca o losach Cesi pi kne imi , swoj drog , kt ra wydaje si by tak niepewna i zakompleksiona, pomimo tego, e jest nadzwyczaj inteligentn dziewczyn , uwielbian i wspieran przez swoj rodzin Do dzisiaj zaskakuje mnie to, e ksi ka zosta a napisana w l Jedna z moich ulubionych ksi ek, do kt rej zawsze wracam, ilekro nachodzi mnie jaka nieokre lona nostalgia By mo e ocena ma o obiektywna, ale wed ug mnie najlepsza ksi ka z serii Musierowicz i pierwsza, kt r przeczyta am , opowiadaj ca o losach Cesi pi kne imi , swoj drog , kt ra wydaje si by tak niepewna i zakompleksiona, pomimo tego, e jest nadzwyczaj inteligentn dziewczyn , uwielbian i wspieran przez swoj rodzin Do dzisiaj zaskakuje mnie to, e ksi ka zosta a napisana w latach 70, a jednak nawet teraz, 40 lat po napisaniu ksi ki jestem w stanie si do niej odnie i my l , e to jest najwi ksz zalet pani Musierowicz tak bardzo trafi a w sedno i w serce czytelnika, e ka dy jest w stanie w mniejszym lub wi kszym stopniu uto sami si z g wn bohaterk Ta niepewno Cesi jest w a nie tym czynnikiem, kt ry czy rzesze nastolatk w, ale tak e pociesza i upewnia nas w tym, e ka dy ma swoje chwile zw tpienia i s abo ci Mo na by sobie gdyba i pogr y si w melancholii, ale czasami lepiej po prostu si gn , po m dr i zabawn ksi k , kt ra podniesie na duchu i upewni nas w tym, e jest kto z podobnymi problemami W a nie tego pragniemy najbardziej zrozumienia, nawet w postaci fikcyjnej bohaterki ,,. This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Did run he. Od tego tomu zaczynam m j reread Je ycjady Mam zamiar przeczyta ponownie wszystkie cz ci do ko ca roku, ale pewnie mi si nie uda, bo ci gle kupuj lub wypo yczam nowe ksi ki Nigdy nie zdob dziecie takiej samodzielno ci, kt ra zwalnia aby was od ycia problemami spo ecze stwa Kiedy trzeba b dzie wypowiedzie si wyra nie, przyzna racj s abym przeciwko silnym o, na pewno ycie postawi was przed takim problemem Ale wy ju nie b dziecie umieli ani walczy , ani ryzykowa , bo przyzwycza Od tego tomu zaczynam m j reread Je ycjady Mam zamiar przeczyta ponownie wszystkie cz ci do ko ca roku, ale pewnie mi si nie uda, bo ci gle kupuj lub wypo yczam nowe ksi ki Nigdy nie zdob dziecie takiej samodzielno ci, kt ra zwalnia aby was od ycia problemami spo ecze stwa Kiedy trzeba b dzie wypowiedzie si wyra nie, przyzna racj s abym przeciwko silnym o, na pewno ycie postawi was przed takim problemem Ale wy ju nie b dziecie umieli ani walczy , ani ryzykowa , bo przyzwyczaicie si do my li, e najbezpieczniej jest nie wystawia g owy.Sz sta klepka to zdecydowanie jeden z moich ulubionych tom w Je ycjady, i szczerze m wi c lubi go coraz bardziej, im bardziej sama zbli am si do wieku bohater w, kt rzy s w wi kszo ci przeci tnymi licealistami i maj typowe dla przeci tnych licealist w problemy Kiedy samotna Cesia zaprzyja nia si z Dank , na pocz tku jest ni kompletnie zauroczona i spe nie jej wszelkie kaprysy, ale z czasem uczy si zwraca tak e uwag na swoje w asne uczucia i potrzeby i staje si pewna siebie Uwielbiam Cesi , jej naiwny, ale mi y i weso y spos b bycia, ale tak e Jerzego Hajduka, kt ry z pozoru wydaje si hardy i nieprzyst pny, ale jest m drym i g boko my l cym m odym cz owiekiem, kt ry bardzo kocha Cesi Szczeg lnie ostatni rozdzia jest jednym z tych, kt re zawsze czytam, kiedy mi le i potrzebuj czego na pocieszenie Po kilku rozczarowaniach najnowszymi tomami Je ycjady postanowi am wr ci do pierwszych ksi ek, kt ra tak ch tnie czyta am trzydzie ci lat temu.Sz sta klepka jest moj r wie nic Akcja rozpoczyna si dzie przed moimi urodzinami w domu Celestyny ak Cesia yje w niewielkim mieszkaniu wraz z siostr Juli studentk sztuki, mam artystk , ojcem cis owcem, ciotk rozw dk , jej pomys owym synem oraz dziadkiem W tym chaotycznym, wiecznie przykurzonym i zagraconym mieszkaniu panuje rodzinna atm Po kilku rozczarowaniach najnowszymi tomami Je ycjady postanowi am wr ci do pierwszych ksi ek, kt ra tak ch tnie czyta am trzydzie ci lat temu.Sz sta klepka jest moj r wie nic Akcja rozpoczyna si dzie przed moimi urodzinami w domu Celestyny ak Cesia yje w niewielkim mieszkaniu wraz z siostr Juli studentk sztuki, mam artystk , ojcem cis owcem, ciotk rozw dk , jej pomys owym synem oraz dziadkiem W tym chaotycznym, wiecznie przykurzonym i zagraconym mieszkaniu panuje rodzinna atmosfera, prowadzone s serdeczne rozmowy i systematycznie wykorzystywana jest stopaj ca twardo po ziemi Cesia Dziewczyna sprz ta, zmywa, robi zakupy, a nawet pomaga w piel gnacji niemowl cia Nie wspomina am o niemowl ciu Ot Julia przyjmuje do swojego pokoju ci arn kole ank ze studi w.Dalszy ci g tu Dobrze, e ty mi si akurat trafi e na ojca Dobrze, e ty mi si akurat trafi a na c rk Uda a mi si nad podziw E, tam Uda a mi si , powtarzam Jak chandra Ciut jakby przechodzi.Firstly, Pozna Rany boskie, so many memories, I can t remember the reason, why I gave up on this city so easily The book my first, but I intend to start the next one tomorrow, on Sunday the latest brings recollections of good times Secondly andimportantly, the values cherished in it by the autDobrze, e ty mi si akurat trafi e na ojca Dobrze, e ty mi si akurat trafi a na c rk Uda a mi si nad podziw E, tam Uda a mi si , powtarzam Jak chandra Ciut jakby przechodzi.Firstly, Pozna Rany boskie, so many memories, I can t remember the reason, why I gave up on this city so easily The book my first, but I intend to start the next one tomorrow, on Sunday the latest brings recollections of good times Secondly andimportantly, the values cherished in it by the author inspire thoughts about wonderful collective love in a large family, making you wonder about couple other beautiful things in lifeNie k cie si o pieni dze powiedzia a Julia K tnie o pieni dze zabijaj prawdziw mi o.Rodzice spojrzeli na siebie i nagle wybuchn li miechem aczuniu powiedzia a mama padaj c w m owskie ramiona Uwa am, e nale y po o y kres temu sporowi S usznie, jeszcze by nam zabi o