(((Download Book))) ↵ Cichy wielbiciel ⇚ PDF eBook or Kindle ePUB free

Na pocz tku by am taka zawiedziona bo jest tutaj narracja trzecioosobowa, nie lubi tego ale wiedzia am e po po owie przestane zwraca uwag i przyzwyczaj si Pierwsze 30% tragedia, jeszcze poczyta am opinie i nastawi am si e nic kompletnie si nie zmieni i b d si m czy ale si myli am, jak wczoraj o 21 przysiad am, tak po 2 w nocy sko czy am Nie wiedzia am e Stalking w Polsce by niekarany Szok, po prostu szok Ja to chyba bym zwariowa aOg lnie rzecz bior c podoba o mi si , bardzo dobrze napisane my li Julii, jak i prze ladowcy przeczyta am dodatek autorki i to jak si m czy a nad napisaniem tej historii, nie dziwie si i doceniam.Wyobra cie sobie, e sama czu am do siebie niesmak bo tak jak bohaterka cz sto wsp czu am prze ladowcy, a wiedzia am e to on jest wszystkiemu winny.Pawe tak j kocha ale przecie ona si sta a now osob , nigdy nie b dzie ju taka sama i jak dla mnie to musi pokocha j na nowo ale o tym ju nie przeczytamy i mo e to dobrzeNie a uje e przeczyta am cho z pocz tku my la am e tak b dzie i ciesz si e wiem o tym wi cej Baa, nawet teraz doceniam e ostatnio pousuwa am wszystkie zdj cia z fb insta itp Za atwo cokolwiek kogokolwiek znale.Zapewne jeszcze si gn po co tej pani, wiem e pisze r nie ale mi to nie przeszkadza. (((Download Book))) ✓ Cichy wielbiciel ✙ Przekonaj si , jak cienka jest granica mi dzy uwielbieniem a n kaniemJulia jest zwyczajn dziewczyn Sko czy a studia, pracuje, zakocha a si Gdy dostaje bukiet kwiat w od tajemniczego wielbiciela, jest podekscytowana i zaintrygowana Wiersze, kolejne kwiaty i wiadomo ci zaczynaj j najpierw niepokoi , a potem przera a Nikt nie rozumie jej strachu Przecie posiadanie wielbiciela jest takie romantyczne Jak uwolni si od stalkera, gdy nie wiesz, kim on jest Ale on wie wszystko o tobie Wie, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz i wie, jak zniszczy twoje ycie Wiedzia am na samym pocz tku, e tym razem u Olgi b dzie powa nie, ale chyba nie by am przygotowana na to wszystko.W Cichym wielbicielu Olga Rudnicka przedstawia histori m odej kobiety, za kt r przez ca ksi k sunie cie obcego m czyzny, zakochanego w niej do szale stwa Wysy a kwiaty, wysy a SMSy, wysy a spisane listy Asnyka, i tak jak na pocz tku wszyscy naszej Julce zazdroszcz i uznaj te wydarzenia za bardzo romantyczne, to Julka z ka dym dniem i miesi cem zaczyna coraz bardziej si niepokoi i ba otoczenia, poczynania staj si coraz powa niejsze.To najmroczniejsza i najbardziej powa na ksi ka Rudnickiej, jak mia am przyjemno przeczyta bije od niej zaanga owanie i ogromna empatia wobec ofiar stalkingu, cho by w najmniejszym stopniu ukazuje perspektyw ka dej osoby dotkni tej wydarzeniami prze laduj cymi Juli , idealnie przekazuje trwa o i ci g o prze ladowa oraz ich coraz wi ksz intensywno Pi knie opisuje dylematy g wnej bohaterki, dostarcza cudownego zwrotu akcji, kiedy dowiadujemy si , kim jest prze ladowca Rudnicka dostarcza r wnie wiele porad dla ofiar stalkingu, w oparciu o kontakt ze specjalist w tym temacie.Ta ksi ka bardzo obrazowo przedstawia nam konsekwencje naszych czyn w i s w. Martwe morze stoi wok nas i nadziei brak na wiatr refren jednej z piosenek legendarnego zespo u Budka Suflera kojarzy si z nostalgi , utrat czego lub kogo wa nego Dla bohaterki Cichego Wielbiciela tw rczo ci Olgi Rudnickiej Julii od pewnego niepozornego wydarzenia, kojarzy si jedynie z yciem, kt re bezpowrotnie utraci a Pad a ofiar stalkera, kt ry upatrzy sobie j jako obiekt swoich westchnie , nie pozostawiaj c chwili na z apanie oddechu Romantyczne smsy, kwiaty, prezenty, zapewnienia o mi o ci, kt ra z kobiet tych wsp czesnych i nie tylko, nie pragnie atencji, zdobywania Przez d ugi czas podobne pragnienia, by y kart przetargow oprawc w, aby w bia ych r kawiczkach kontrolowa i zn ca si nad kobietami Ksi ka Cichy Wielbiciel opowiada histori stalkingu, owszem, ale z czas w, gdy nie by karalny, a wi kszo os b z nieskrywan ironi , mia a si za plecami, bezradnej ofiary Tw rczo Pani Olgi mia am przyjemno pozna czytaj c Lilith , i bardzo si ciesz , e ci gle mog cieszy si dobrym polskim wytworem, inteligentnej wyobra ni, kt ra wype nia mi czas na kilka wieczornych godzin, poniewa nie spos b od o y ksi ki na p k Polecam. Niesamowicie wci gaj ca, ale i przera aj ca lektura studium stalkingu tak z punktu widzenia ofiary, jak i prze ladowcy Powinien przeczyta ka dy, bo te ka dy mo e sta si niemal bezradn ofiar psychopaty z urojeniami Od pierwszych stron wiemy czego si spodziewa stalking Je li kto wie na czym polega to zjawisko nie przeczyta niczego nowego Plusem tej ksia ki jest sprawne pi ro autorki czyta si szybko i przyjemnie abstrahuj c od tematyki Do ostatnich stron czeka am na jakie zaskoczenie, inne ni to kt rego si spodziewa am od pocz tku, kt re jednak nie nast pi o Szkoda. I was really impressed with this book, maybe because I m not a professional and don t know all that much about stalking, but it seemed very credible account of what is going on in the minds of both the stalker and his her victim It s amazing to realize how delusional people can be, and how can they misconstrue your words and actions, not so much denying reality, as living in one that is different from everybody else How can they have different faces, different lives and keep everybody unaware of the other personalities, other lives The victim s and her friend s and family portrait is no less fascinating how their perception changes, how the one manipulative and persistent person can change their lives, even though they are not the target All in all it was a page turner for me, quite unexpectedly. Nudna, przewidywalna, nieciekawa, z bohaterk , kt ra nie budzi sympatii Szkoda, bo ksi ka porusza bardzo wa ny temat stalkingu, kt ry jest tratowany wci w naszej rzeczywisto ci cz sto jako jaka fanaberia lub uporczywe zaloty.