READ PDF õ Orfeusz i Eurydyka ⚨ eBook or Kindle ePUB free

READ PDF Ò Orfeusz i Eurydyka × Orfeusz i Eurydyka poemat Czes awa Mi osza, napisany przez poet ju po mierci ony Carol, w sierpniu tego roku, i jej dedykowany ukaza si w a nie nak adem Wydawnictwa Literackiego Bibliofilska edycja zawiera te t umaczenia wiersza na j zyki angielski samego Mi osza wraz z Robertem Hassem , niemiecki, rosyjski i szwedzki Ten poemat naszego noblisty to Mi osz w pigu ce niesamowicie zag szczona, niemal zmaterializowana wizja ci gle odnawiaj cej si wiecznej historii o mi o ci i mierci, o przezwyci aniu mierci mi o ci , o odnowicielskiej, kreacyjnej sile poezji, wreszcie o samym Mi oszu, kt ry w utworze tym dramatycznie osobistym formu uje po raz kolejny w asny program poetycki s awienie bytu, hymniczne opiewanie nieobj tej ziemi , sprzeciw wobec nico ci Orfeusz i Eurydyka to jeden z najwa niejszych tekst w poetyckich powsta ych w ostatnich dekadach, to wspania a nagroda nie tylko dla mi o nik w poezji, ale dla umiej cych dostrzec w opowie ci o indywidualnym uczuciu histori uniwersaln , spokrewniaj c wszystkich ludzi, kt rym nieobce jest przes anie p yn ce z kultury r dziemnomorskiej