.Free Book ⚇ The Balts ♭ eBooks or Kindle ePUB free

Marija Gimbutien , anks iau dirbusi mokslinius darbus Harvarde, profesoriavusi garsiajame Kalifornijos universitete Los Angeles UC LA.Knyga The Balts yra pirmasis ios r ies veikalas archeologin je m s literat roje Ji para yta su dideliu moksliniu valgumu Archeologiniai klausimai joje sprend iami labai argumentuotai, tikinamai ir ai kiai Autorei priklauso didel pad ka ir pagarba u tokio kruop taus archeologinio veikalo para ym ios knygos vade pirmiausia ji duoda trump , bet tai Marija Gimbutien , anks iau dirbusi mokslinius darbus Harvarde, profesoriavusi garsiajame Kalifornijos universitete Los Angeles UC LA.Knyga The Balts yra pirmasis ios r ies veikalas archeologin je m s literat roje Ji para yta su dideliu moksliniu valgumu Archeologiniai klausimai joje sprend iami labai argumentuotai, tikinamai ir ai kiai Autorei priklauso didel pad ka ir pagarba u tokio kruop taus archeologinio veikalo para ym ios knygos vade pirmiausia ji duoda trump , bet taikli etnografin lietuvi ir j emi taip pat faunos ir floros charakteristik Nusako balt kult ros pob d ir jos s lyt su kitomis t laik tautomis skitais, keltais, gotais, fino ugrais Prof M Gimbutien s apskai iavimu, dabartin Lietuva sudaro tik vien e tadal prie istorin s teritorijos, kuri prie slav ir german ekspansij priklaus baltams.Apra ydama bronzos ir ankstyv j gele ies am ius Pabaltijy, autor cituoja t Homero Odis jos viet , kurioje minimas gintaras Iki iol, rodos, niekas neabejoja, kad mik n kult ros gintariniai papuo alai buvo i atgabento Baltijos gintaro Pagal autor , balt kult ros aukso am ius truk s nuo antrojo imtme io prie Kr iki penki imt met po Kr Tuo laikotarpiu i vystyta emdirbyst ir prekyba Slav ekspansija balt emes prasid jusi nuo IV a., o ved viking nuo 650 m Vikingai puldin jo Apuol s ir Sea borgo arti Liepojos tvirtoves, ta iau net per 200 m jiems nepasisek kolonizuoti kur i , kuri b ta labai dr si ir narsi vyr ie kur iai da nai apipl dav dan ir ved valstybes, i sigabendami i ten varp bei kit dalyk U tat dan ba ny iose 1051 m buvo vesta speciali malda Didis Dieve, apsaugok mus nuo kur i.Ebook opensource MarijaBaltai prie istoriniais laikais etnogenez , materialin kult ra ir mitologija1985 Lietuvi kalba Mokslas , 191 psl A well written tome on the archaeology of the Baltic regions.I was hoping to find material on the oral and written traditions of Lithuania etc but unfortunately this resource wasn t utilised by the author Much of the text is scholarly in nature largely describing artifacts and their historical and cultural settings only occasionally does the author venture into the interpretative realms And then it was only to identify various symbols and designs as being sun symbols My problem with thi A well written tome on the archaeology of the Baltic regions.I was hoping to find material on the oral and written traditions of Lithuania etc but unfortunately this resource wasn t utilised by the author Much of the text is scholarly in nature largely describing artifacts and their historical and cultural settings only occasionally does the author venture into the interpretative realms And then it was only to identify various symbols and designs as being sun symbols My problem with this was the basis upon which these identifications were made was not even argued out, let alone demonstrated All in all, a useful book if you are interested in the prehistory of the Baltic regions Radau, apra yt Senosios Europos prie indoeuropin s Balt simbolik , kuri yra seniausia, at jusi i senosios matrilinearin s patriarchalin at jo su indoeuropie iais prie istorin s kult ros vandens pauk iai, gyvat s, al iai, bried s, me kos, pel da ir Balt deiv s Laima, Ragana, emyna Vietin balt kult ra nebuvo i naikinta indoeuropie i ir v liau krik ionyb s kult roje. .Free Book ♰ The Balts ♐ This is a fascinating study of the ancient peoples that lived in the Baltic Sea area The book has hundreds of drawings and photos of various archeological finds, all of which are extensively discussed The author, a Lithuanian by birth, is world famous for her ground breaking studies on the origin of the Indo Europeans, and especially for her unique theory of a Goddess centered Old European culture